Ngubani Ozibile Iilwandle Zethu

Iphulo leGreen Connection elithi Who Stole Our Oceans, lijolise ekuchaseni uphononongo lwe-oli negesi kunxweme loMzantsi Afrika. Sifuna ukukhusela ulwandle ngekamva lethu.

Ngolwazi oluthe kratya malunga nohambo lwethu lokuchasa ukuHlolwa kwe-Oli kunye neGesi, Funda Ngezantsi.

Ngolwazi oluthe kratya malunga nohambo lwethu lokuchasa ukuHlolwa kwe-Oli kunye neGesi, Funda Ngezantsi.

Hayi ukuya kwiKarpowership!

Ukususela kwi-2022 (iindaba zangoku), funda ngezantsi

NgoMceli mngeni woMthetho kwiNkqubela, uQhagamshelwano oluHlaza lukhululiwe ukuba akukho zi-PPA zeKarpowerships ezisayinweyo namhlanje.

Uqhagamshelo oluHlaza luthatha uMlo ochasene neKarpowerships kwiNkundla

Xa amalungelo oluntu engena kwindlela 'yenkqubela phambili', i-NERSA ibhengeza inyathelo elithandabuzekayo kwi-Karpowerships.

I-Tosaco EIA idibene nePushback evela kuMbutho woLuntu, ukuKhusela uLwandle kunye nokuphila kwabalobi abasakhasayo

Ukugoba ngasemva, i-DMRE inika iKarpowerships elinye ikhefu

INkundla yamaTyala yaseLwandle iGreen Connection's Oceans ibhenca ifuthe elibi leZigqibo eziMfihlo zikaRhulumente.

"Isigqibo seNersa Karpowership asimkelwa!"

UQhagamshelwano loHlaza luhlaba ikhwelo kuMphathiswa uGwede Mantashe ukuba alahle iRMIPPPP

Amalungu oLuntu oluNxweme lwaseGraaff-Reinet, iKnysna kunye neLangebaan Babelana ngeengcinga zabo malunga nokucela iiBhanki ukuba ANGANGAKUXALI-MALI iKarpowerships.

Inkqubo yeSiveliso soMbane yeNersa inengxaki

Uluntu Olulobayo Lusabela kwizibheno ezichasene neSigqibo se-Karpowership SA EIA

Ikhwelo lokuba uluntu luvakalise izimvo zalo ngokuchasene nesigqibo se-DFFE sokwala uGunyaziso lwe-EIA Karpowerships.

UQhagamshelwano oluLuhlaza kwiimpendulo zeFomu yeSibheno eSaldanha 02082021

Impendulo yoQhagamshelwano oluLuhlaza kwiSibheno saseKarpower - eSaldanha Bay 2021_08_02 GC KPS SB yokungeniswa kwesiBheno

UQhagamshelwano oluLuhlaza luxhasa iTyala leNkundla ye-SDCEA ngokuchasene ne-ENI kunye noGunyaziso lwe-Sasol lokuphononongwa kwe-Oli kunye neGesi kwi-Offshore.

UQhagamshelwano oluHlaza lwamkela iSigqibo seDFFE sokwala iiKarpowerships

Uluntu luhlaba ikhwelo kwiPalamente ukuba ibambe iindibano zovakaliso-zimvo malunga neeKarpowerships

Ileta eya ePalamente-Iingxoxo zoluntu kunye noPhando ngoNciphiso loMngcipheko (Karpowership) - 22062021

UQhagamshelwano oluHlaza luPhendula ngomhla we-10 kweyeSilimela ngowama-2021 iSibhengezo sikaMongameli ngaMandla aVuselelwa Ngakumbi.

IKarpowerships akufuneki ibe yinxalenye yekamva loMzantsi Afrika. I-Green Connection iphendula iNtetho yoHlahlo-lwabiwo-mali kaMphathiswa uMantashe

Nceda ufumane isikhalazo sethu, ileta esiyifumene kwi-triplo4 nge-11 kaJuni 2021 kunye neleta esemthethweni yempendulo esiyifumene kwi-DFFE nge-14 Juni 2021

NgoMvulo wama-31 kuCanzibe , iGreen Connection ifake isikhalazo esisesikweni kwiSebe lezamaHlathi nezokuLoba kunye neMicimbi yokusiNgqongileyo malunga neprojekthi yekarpowership eSaldanha Bay.

I-Karpowerships ayilulo ulonwabo lwaseTurkey

UQhagamshelwano oluHlaza lukholelwa ukuba iProjekthi yeKarpowerships yoVavanyo lweMpembelelo yokusiNgqongileyo ineziphene

IiKarpowerships Akufuneki zibe yinxalenye yeSisombululo saseMzantsi Afrika

Ukususela ngo-2021 (iindaba ezindala) zifundwe ngasentla

Isibongozo

Joyina ikhwelo lokumisa ukuhlola i-oyile negesi elwandle elwandle kwaye ubize izisombululo zamandla azinzileyo, ahlaziyekayo. #UlwandleIkamva lethu kwabo baxhomekeke kulo. 

Ngubani Ozibile Iilwandle Zethu?

Imbali yokukhutshwa kweoli e-Afrika yenye yokubawa, ukuhambelana, ukutshatyalaliswa kweendlela zokuphila kunye neendawo zokuhlala zendalo, kunye nokuphulwa kwamalungelo abantu. Oku kubonakaliswa ngokugqibeleleyo kukujolisa kukarhulumente womkhosi waseNigeria kubantu baseOgoni, ababeqhankqalaza ukonakaliswa kwemekobume okubangelwa kungcoliseko lwe-oyile lweShell Petroleum Company.

Kuyimfuneko ukuba abemi boMzantsi Afrika bathathe amanyathelo ngokukhawuleza, njengoko kukho ithuba elincinane lokuthintela ugqabhuko-dubulo lokusetyenziswa kweefosili kulwandle lwethu. Ngokwandisa umlo wethu wobulungisa bemozulu ngokuchasene nokusetyenziswa kwe-oli enzulu elwandle negesi, siya kukhonza ilizwe, nelizwekazi lase-Afrika ngokubanzi, ngelixa sibulela umlo wenkalipho wamaOgoni kwaye sakhela phezu kwelifa likaKen Saro-Wiwa.

Kuphakathi kwalo mxholo apho iprojekthi ijolise ekuxhobiseni uluntu oluxhomekeke kulwandlekazi lwasekhaya, ukuqinisekisa ukuphila kwabalobi, kunye nezixhobo zabo kunye nolwazi lwabo luzinzile, kwaye uluntu luyakwazi ukubandakanya abenzi bezigqibo zokukhusela iilwandle zethu kumntu wonke, ngonaphakade. .

Eli phulo liza kwakhela kuthungelwano olukhoyo lwabalobi abakhasayo kunye nolunye uluntu oluselunxwemeni nolwandle, kunye nokunxibelelana naloo mibutho yoluntu isebenza ngotshintsho lwemozulu kunye necandelo lezamandla.

Ngubani O Wee Ibali Lephulo Lethu Lolwandle

Iphulo elithi Who Stole Our Oceans liphulo lobulungisa kokusingqongileyo nentlalontle elasungulwa yi-The Green Connection ngowama-2020, kwilinge lokukhusela iilwandle zethu ukwenzela izizukulwana ezizayo, ngokugxininisa ngokukodwa ekuchaseni ukuhlola i-oli negesi kunxweme, kuyaqhubeka.

Sinembali ende yokusebenza noluntu oluphila ngokuloba ukubanceda baqonde kwaye balwele amalungelo abo, siye sasebenza nemibutho engamahlakani kwiiprojekthi ezahlukeneyo, iMasifundise ukuqinisekisa ukuba ushishino lokuloba lunobuntununtunu kwizinto eziphilayo neendawo eziphila kuzo, kunye neprojekthi yeWWF kushishino lokuloba olunenkathalo.

Imephu ebonisa ukuHlolwa kweOli neGesi eNgaselunxwemeni eMzantsi Afrika (imephu iphuma kwi-Arhente yePetroleum yaseMzantsi Afrika)

Thina njengoQhagamshelwano oluHlaza, siye sasebenza ngokuhamba kwexesha kwinani lemizabalazo ye-ecojustice. Ingqwalasela ebalulekileyo kutshintsho lwezamandla olunobulungisa eMzantsi Afrika kufuneka ibe kukuqinisekisa ukuba zeziphi na iingenelo iiprojekthi zamandla ahlaziyekayo amatsha anazo ukuze kuqwalaselwe izenzo zokungabikho kobulungisa kwixesha elidlulileyo. Siye sathethathethana noluntu ngokubanzi ukuze sibone ukuba bebezifumana njani iinzuzo zokuFumana uMvelisi waMandla oMbane oHlaziyekayo oZimeleyo (REIPPP) . Okubuhlungu kukuba, ibali alonwabisi .   

Isicwangciso saMandla esiDityanisiweyo

Umbutho iGreen Connection kunye neSouthern African Faith Communities' Environment Institute (SAFCEI) baqalise umngeni wezomthetho ngakumongameli uCyril Ramaphosa ukuba bamnyanzele ukuba eze neCandelo lesi-6......

Funda ngokugqithisileyo

Inyikima
Uvavanyo

Ukusukela oko kwabhengezwa ngophando lweenyikima zakwaShell eWild Coast eMpuma Koloni kunyaka ophelileyo.....

Funda ngokugqithisileyo

Karpowership

Njengoko kukho amanyathelo asemthethweni aqhubekayo ngokuchasene noMlawuli wezaMandla weSizwe waseMzantsi Afrika (i-Nersa), iKarpowerships SA kunye noMphathiswa weMithombo yeziMbiwa naMandla, iThe Green Connection ithi.....

Funda ngokugqithisileyo

Inkqubo yelifa

IGreen Connection inenkqubo yeLifa eyenzelwe ukuxhobisa amatsha ntliziyo ngezakhono zokwazisa ukuze akwazi ukulwela amalungelo awo okusingqongileyo kunye nentlalo-qoqosho....

Funda ngokugqithisileyo

IPalamente

ENtshona Koloni, abalobi baseLangebaan kunye neSaldanha kunye neEastern Cape Environmental Network bebeyinxalenye yeqela elibhalele iKomiti yezaMandla neziMbiwa ePalamente....

Funda ngokugqithisileyo

AZINAM

Ngomhla wama-26 kuSeptemba 2022, abalobi abakhasayo babambe umboniso wepikethi ePepper Bay Saldanha. Iqela labalobi abamalunga nama-50 kunye nenkxaso ye-eco-justice kunye nemibutho esekwe kuluntu iyakuchasa ukufika (okufutshane) kwe-Azinam oil rig...

Funda ngokugqithisileyo

INkundla yeeLwandle zaMazwe ngaMazwe

I-Green Connection ibambe iNkundla yaMatyala yeeLwandle okokuqala ngqa yamazwe ngamazwe ngomhla wama-21 ukuya kowama-22 kweyoMsintsi yowama-2021...

Funda ngokugqithisileyo

ISicwangciso seGesi soMzantsi Afrika ziiNdaba eziMbi zokuSabela kwiMozulu

Urhulumente ukwathathe amanyathelo aliqela okunyanzela uMzantsi Afrika ukuba ube kwicandelo lamandla elixhomekeke kwigesi...

Funda ngokugqithisileyo

Uluntu oluseluNxwemeni luthethelela uTshintsho

KWINXWEME LASENTSHONA

Hayi ukuya kwiKarpowership!

EMZANTSI COAST

Hayi ukuya kwiKarpowership!

UNXWEME OLUSENTSHONA

Hayi ukuya kwiKarpowership!

Isikhephe Sahamba Sijikeleze uNxweme oluseNtshona

Sifuna uLwandle lwethu lubuye!

Yintoni onokuyibona kwiGOGEL :


-Ingakanani ioli kunye neenkampani zegesi ezivelisayo
– Ingakanani i-oyile nerhasi engaqhelekiyo abayivelisayo (okt ukuqhekezwa, isanti yetar, i-coalbed methane, i-oyile enzima eyongezelelekileyo, amanzi anzulu kakhulu kunye ne-Arctic)
– Zinkulu kangakanani izicwangciso zokwandisa iinkampani zeoyile negesi
- Zinkulu kangakanani izicwangciso zabo zokwandisa ngokungaqhelekanga
– Yimalini abayichitha ekuphononongeni
-Siyintoni isabelo samafutha efosili yengeniso
– Zingaphi iikhilomitha zemibhobho abaphuhlisayo
-Baphuhlisa kangakanani na umthamo wetheminali ye-LNG
– Apho iiProjekthi zoMngcipheko weReputational iinkampani zibandakanyekayo.


Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi.