Imbali yethu kunye neMigaqo

Imigaqo Yethu

IGreen Connection ikholelwa ukuba ukuxhobisa abantu ukuba bathathe inxaxheba ekuthathweni kwezigqibo malunga nokusingqongileyo yeyona ndlela kuphela yophuhliso lokwenene olunokuthi lwenzeke. Ubuncwane bethu bendalo bunqongophele kwaye ayibobethu ukuba sibuchithe kodwa bukhusela izizukulwana ezizayo. Sikholelwa ukuba ukukhula kwezoqoqosho kunye nophuhliso, ukuphuculwa kwemeko yentlalo noqoqosho kunye nokugcinwa kwemithombo yendalo kungenzeka kuphela kwisakhelo esiqondwayo sophuhliso oluzinzileyo. Umbutho wethu ujonge ukubonelela ngenkxaso ebonakalayo kurhulumente namacandelo angekho phantsi kukarhulumente kunye nemibutho yoluntu, ayinxalenye yophuhliso oluzinzileyo.

Uphuhliso oluphathekayo

I-Green Connection isebenze kunye nabaxhasi ngemali kunye namahlakani abohlukeneyo, kunye norhulumente wesizwe nowengingqi kumanyathelo awohlukeneyo okukhuthaza ukuqonda kunye nokwazisa malunga nemiba eyahlukeneyo yophuhliso oluzinzileyo.

Imbali Yethu

IGreen Connection yasekwa ngo-2000. Ngo-2021 umbutho woluntu wahlengahlengiswa ukuba ube yiNPC kunye nebhodi yabalawuli kwaye ugcina ubume benzuzo yerhafu yecandelo 18A. Iqulathe iqela eliguqukayo nelezinto ezininzi zabantu kunye nemibutho enenjongo yokufaka igalelo kwiinjongo zophuhliso oluzinzileyo.

Uphando

Ukwenziwa kophando kwinqanaba elisezantsi ukugxeka amandla kunye nokuphunyezwa kweprojekthi yokutshintsha kwemozulu.

AMAPHEPHA KUNYE NEINGXELO

Uphononongo lobuGcisa

Ukwenza uphononongo lwezobugcisa ukomeleza amaphulo okuxhasa
umoya ovuselelekayo.

IZIBONELELO ZETHU

Izinto zokufunda

Ukuvelisa imathiriyeli yokufundisa ukuqhubela phambili ukuqonda kwamandla kunye nemiba yokutshintsha kwemozulu.

IINCWADI

Uthethathethwano

Ukuthethathethana norhulumente kunye noluntu malunga nemiba engundoqo yomgaqo-nkqubo wamandla kunye nokutshintsha kwemozulu.

NGUBANI OBE ULWANDLE LWETHU

Ukuthatha inxaxheba

Ukuthatha inxaxheba kuthungelwano lwentsebenziswano kwilizwe, nakwinqanaba lamazwe ngamazwe.

NGUBANI OBE ULWANDLE LWETHU

Iingxelo zoNyaka

Ukufumana ulwazi oluthe vetshe kunye nolwazi, cofa apha ngezantsi ukuze ufumane uluhlu lweengxelo zethu zonyaka.

IINGXELO ZONYAKA

Ngathi

IGreen Connection yasekwa ngo-2000. Ngo-2021 umbutho woluntu wahlengahlengiswa ukuba ube yiNPC kunye nebhodi yabalawuli kwaye ugcina ubume benzuzo yerhafu yecandelo 18A.

Ezinye zeendawo ezithile esisebenza kuzo zezi:

Uzinzo
Uphuhliso

Imo iyatshintsha &
Umoya ovuselelekayo

IziBonelelo zeMfundo noGuqulelo

Uluntu
Uphuhliso

Ukuxhotyiswa kwi
Uzinzo lokusiNgqongileyo

Ukuxhobisa uVavanyo lweMpembelelo yokusiNgqongileyo olusebenzayo

IGreen Connection yasekwa eMzantsi Afrika ngo-2000. Ngo-2021 umbutho woluntu wahlengahlengiswa ukuba ube yiNPC kunye nebhodi yabalawuli kwaye ugcina ubume benzuzo yerhafu yecandelo le-18A. Lo mbutho uqulunqwe ngabasetyhini abangama-66% kunye nama-83% abantu ababefudula bevinjwe amathuba (PDI), kwaye uyazingca ngokubaluleka kwawo kuMzantsi Afrika wedemokhrasi. Ubume balo mbutho boMbutho woNcedo loLuntu (PBO) lwamkelwa ngowama-2011. Siliqela leengcaphephe eziguqukayo ezivela kwiinkalo ngeenkalo ezinikezela ngeembono neembono zazo kwimpumelelo yoPhuhliso oluZinzileyo . I-Green Connection ikholelwa kumsebenzi weqela, kwaye inoluhlu olubanzi lwabalingane abanamava abanokuthi batsalwe kwiiprojekthi ezithile ezifanelekileyo.

Imimandla yethu ethile yobungcali bendalo ibandakanya:

  • Ukutshintsha kweMozulu & Amandla aVuselelekayo kunye nokuSebenza ngokuLungileyo

  • Uphando lolawulo kunye nenkxaso

  • Uphuhliso lweziBonelelo zeMfundo noGuqulelo

  • UkuXhotyiswa kunye noQeqesho lolutsha kuphuhliso lwezentlalo nendalo

  • Uphononongo loMgaqo-nkqubo kunye neNdlu yoWiso-mthetho

  •  

Ngoobani Esisebenza Naye:

I-Green Connection isebenza namaqabane amaninzi kunye nezinxulumani, kubandakanywa oku kulandelayo:

UQhagamshelwano lokuHlaza liqabane loMzantsi Afrika lehlabathi Inyathelo loLawulo loMbane ibanjwe yi IZiko leMithombo yeHlabathi (i-WRI).

Uqhagamshelwano oluHlaza lilungu le Ulawulo lwezaMandla – eMzantsi Afrika uthungelwano lwemibutho yasekuhlaleni yaseMzantsi Afrika ebanjwe yiIziko loPhuhliso loLwazi olulolunye (AIDC) 

I-Green Connection isebenza kunye ne Iziko lokusiNgqongileyo kwiNkolo lwaseMzantsi Afrika (SAFCEI) ngenkqubo yabo yamandla kunye nokutshintsha kwemozulu, begxininisa kwizisombululo zamandla asemaphandleni, ulwazi ngotshintsho lwemozulu kunye nenkxaso yesizwe.
IGreen Connection ikwayinxalenye yamaphulo oluntu amaninzi aquka i Iphulo leLungelo lokwazi malunga nokungafihli kunye nokufikelela kulwazi, ngokunjalo Iphulo leMisebenzi yeMozulu eSisigidi esinye, isingathwe yi Iziko loPhuhliso loLwazi olulolunye (AIDC).

IGreen Connection yinxalenye yoluntu Inyathelo loFikelelo (TAI ) eyinxalenye ye I- international Open Government Partnership (OGP).

Amaqabane ethu

Siyayibulela inkxaso; 350.org, Africa Climate Foundation, Global Strategic Communications Network, Heinrich Broll Foundation, IGSD, Masifundise, Media Labs, Micklefield School, Oak Foundation, Oceans 5, Southern African Faith Communities' Environment Institute, WildTrust